Algemene voorwaarden

Judo Rotterdam-Overschie

Deze algemene voorwaarden behoren bij het inschrijfformulier van vereniging Judo010. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 1. Lidmaatschap
  Door het volledig invullen van het inschrijfformulier bent u lid van vereniging Judo010. Het lidmaatschap is voor de duur van het betreffende kwartaal van dat jaar en wordt na afloop van het kwartaal stilzwijgend voor de duur van een volgend kwartaal verlengt. Judo010 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Judo Bond Nederland.
  Na uw inschrijving ontvangt u via de penningmeester de inlog gegevens voor de JBN app. 
 2. JBN app
  Bij Judo010 maken we gebruik van de JBN mobiele app om deelnemers uit te nodigen voor wedstrijden en andere evenementen. Inschrijvingen voor deze activiteiten verlopen ook via de app. In tegenstelling tot de statische informatie die je op de Judo010-website vindt, is de app ontworpen om dynamische informatie te delen.
 3. Contributie
  De contributie voor het lidmaatschap van judo010 wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie voor het jaar 2024 bedraagt €27,50 per lid, per maand. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig €15,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
 4. Betaling
  De contributie wordt voorafgaand aan de te leveren dienst geïncasseerd. De betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso onder vermelding van het machtigingskenmerk. Dit kernmerk is te vinden op uw inschrijfformulier en begint altijd met Judo010-…, gevolgd door een unieke cijfercombinatie.  De incasso vind plaats rond de 25e dag  van iedere maand. Indien een maand-incasso niet direct geïncasseerd kan worden, kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.
 5. Afmelden
  Afmeldingen dienen uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kwartaal te geschieden. Afmelding voor het verstrijken van het huidige kwartaal ontheft u niet van de verplichting het volledige lidmaatschapsbedrag voor dat kwartaal te voldoen. In speciale gevallen kan het bestuur besluiten het lidmaatschap en de daaraan verbonden financiële verplichtingen voortijdig te laten vervallen na goedkeuring. Afmeldingen kunnen worden ingediend via het online . Judo010 behoudt zich te allen tijde het recht voor het lidmaatschap stop te zetten. Een geroyeerd lid heeft geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde contributie en dient, indien nog niet voldaan, de contributie voor het lopende kwartaal alsnog te betalen.
 6. Communicatie
  In geval van nood verloopt de communicatie via het telefoonnummer dat u bij inschrijving heeft doorgegeven. Alle overige communicatie zal per e-mail geschieden. U bent zelf verantwoordelijk voor het “up to date” houden van de juiste contactgegevens.
 7. Aansprakelijkheid
  Deelname aan de judolessen, wedstrijden en aanverwante activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Judo010 is eveneens niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen.
 8. Feestdagen en vakanties
  Het judoseizoen loopt van september tot en met juni. Op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties vinden geen judolessen plaats.
 9. Lidmaatschap Judo Bond Nederland (JBN)
  Gelijktijdig met uw inschrijving bij Judo010 bent u vanaf 7 jaar verplicht om lid te worden van de JBN. Zonder dit lidmaatschap kunt u niet aan examens en wedstrijden deelnemen. De kosten voor dit lidmaatschap zijn NIET bij de contributie inbegrepen en worden apart door de JBN geïncasseerd. Het lidmaatschap van de JBN is een persoonlijk lidmaatschap. Aan- en afmelden kunt u rechtstreeks bij de JBN doen. Kijk voor info, tarieven en voorwaarden op www.jbn.nl/lidmaatschap.
 10. Privacy Statement
  Judo010 heeft een separate privacy statement opgesteld. In het Privacy statement staat belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Judo010 gebruikt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het Privacy statement voor op de algemene voorwaarden. Klik hier voor het privacy statement.